به بهبود راهنماهای ما کمک کنید

این راهنما را OpenStreetMap و جامعهٔ بشردوستان OpenStreetMap ساخته‌اند. با ارسال بازخورد و مشارکت مستقیم در آن از طریق Github، می‌توانید به بهبود و ارتقای آن کمک کنید.