کپی، الصاق و چرخش - ویرایشگر iD

copy-paste

این تصویر keymon به شما نشان می‌دهد که کدام کلیدها و کلید چرخان ماوس بایستی استفاده و کدام کلید از صفحه کلید فشرده شود.

می‌توانید به راحتی اشیاء را کپی کنید، الصاق کنید و بجرخانید، اما مطمئن باشید که آنها اندازه مناسب دارند.
با ماوس انتخاب کنید، سپس Ctrl+c را برای کپی کردن و *Ctrl+v** را برای الصاق کردن بکارببرید.

CC0
Official HOT OSM learning materials