سایر منابع

تاریخ بازبینی 1399/02/19

این لیست مشروحی از وبسایت‌های دیگری است که به‌نظرمان مفید هستند. در زمان آخرین بازبینی این سند، صحّت تمام پیوندها بررسی شد.

ویرایش

iD

کارزارهای نقشه و مناسبت‌های مشابه

چک‌لیست برنامه‌ریزی

جزوه‌ها

  • مواد چاپی Missing Maps بیشتر جزوات نشان Missing Maps را دارند، بنابراین اگر مایلید از آن‌ها برای رویداد دیگری استفاده کنید، برای اقتباس از آن‌ها باید اجازه بگیرید.

آمار