دادهٔ OpenStreetMap

سایت OpenStreetMap پایگاه‌دادهٔ بزرگی از دادهٔ جغرافیایی رایگان و آزاد است. اما چطور به این داده دسترسی پیدا کنیم؟ در این بخش دربارهٔ اینکه دادهٔ OSM چگونه سازماندهی شده و شما چطور می‌توانید به دادهٔ موردنظرتان دست یابید و از آن استفاده کنید، با جزئیات بیشتری صحبت می‌کنیم.