Sao chép, Dán và Quay đối tượng - iD editor

copy-paste

Ảnh nàykeymon chỉ cho bạn thấy các nút vào thao tác chuột cũng như trên bàn phím.

Bạn có thể dễ dàng sao chép, dán và xoay chiều đối tượng, nhưng hãy chắc chắn chúng đúng kích thước.
Lựa chọn bằng chuột của bạn và nhấn Ctrl+c để sao chép, and Ctrl+v để dán