Các gợi ý HOT - Khởi đầu cho người lập bản đồ mới sử dụng iD và Trình quản lý tác vụ

Các hướng dẫn ngắn này nhằm mục đích giúp các tình nguyện viên lập bản đồ cho các Cơ quan trợ giúp bằng cách sử dụng Trình quản lý tác vụ, nhưng các nguyên tắc đều giống nhau cho tất cả bản đồ OpenStreetMap. Lập bản đồ rất dễ dàng, nhưng hãy làm cho nó đúng và tiếp tục cải tiến bản đồ!

Sử dụng menu để chọn thứ tự phù hợp với bạn.

Xem thêm

one-mnute-tutorial-videos
Phụ đề có sẵn bằng một số ngôn ngữ

iD help
Menu trợ giúp của iD - luôn có sẵn khi bạn chỉnh sửa trong đó bao gồm một hướng dẫn tùy chọn.

iD shortcut list on wiki

OpenStreetMap wiki

Blake Girardot’s guide to West Africa Mapping

Nếu bạn là người mới sử dụng OpenStreetMap, các mô đun sau đây của phần dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn;