အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

Reviewed 2015-09-18

OpenStreetMap တွင် လူပေါင်းမြောက်များစွာ အတူတကွ မြေပုံပါဝင်ရေးဆွဲနေသောကြောင့် ဤလမ်းညွှန်သည် မြေပုံရေးဆွဲသူများအနေဖြင့် ထိုလှုပ်ရှားမှုတွင် မည်သို့ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်လဲဆိုသည်ကိုသိရှိရန်အတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။

LearnOSM ၏ ဤအပိုင်းတွင် အတူတကွပူးပေါင်း၍ မြေပုံရေးဆွဲမှုများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သုံးစွဲသည့် အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများ(tools)၊ ဝေမျှသုံးစွဲခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်များနှင့် အရည်အသွေးအာမခံခြင်းတို့ဖြင့် ပါတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာများကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။