ပုံတူကူးယူခြင်း၊ ပုံတူကူးယူထားသည်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း - iD editor

copy-paste

ဤဓါတ်ပုံသည် keymon မောက်စ်ပေါ်ရှိ ဘီး သို့မဟုတ် ခလုတ်များအသုံးပြုသွားပုံနှင့် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိမည်သည့်ခလုတ်များနှိပ်သွားသည်ကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။

သင့်အနေဖြင့် အရာဝတ္တုများကို ပုံတူကူးယူခြင်း၊ ပုံတူကူးယူသည်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းတို့ကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏အရွယ်အစားမှာမူမှန်ကန်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏မောက်စ် (mouse) ဖြင့် ရွေးချယ်မှု (select) ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ပုံတူကူးယူရန်အတွက် Ctrl+c နှင့် ပုံတူကူးယူသည်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် Ctrl+v ကိုနှိပ်ပါ။